Elektrik göterijileriň klassifikasiýasy we artykmaçlyklary we kemçilikleri

Elektrik göterijiniň dizaýny işçileriň isleglerini kanagatlandyrýar we özboluşly aýratynlyklaryna eýedir, ýöne islendik önümiň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar. Diňe onuň artykmaçlyklaryna we kemçiliklerine dogry düşünmek bilen, iş maksadyny has gowy ýerine ýetirmek maksadyna ýetmek üçin programma has gowy düşünip bileris. .
Elektrik göteriji, ýeke ýa-da elektrik monoril trolleýsi hökmünde ulanyp boljak hereketlendirijini azaltmak mehanizminiň rulonyny ykjam birleşdirýän göteriji maşyn. Elektrik göterijileriň umumy görnüşleri 0,5 tonna simli ýüp elektrik göteriji we zynjyrly elektrik göterijilere bölünýär. Specialörite ýagdaýlarda tel zynjyrynyň elektrik göterijilerinde plastinka zynjyrly elektrik göterijiler hem ulanylýar. Motor, tormoz reduktory, makara we ş.m. ýaly birnäçe esasy komponentleriň tertibine görä, ony telewizor görnüşli CD (MD) görnüşine ýa-da DCHF Elektrik zynjyrynyň ýokarlandyrylyşyna bölmek mümkin.
0.5 ton wire rope electric hoist
Aşakdakylar umumy simli ýüp elektrik göterijileriniň artykmaçlyklaryna we kemçiliklerine ünsi jemleýär:
Motor okuna paralel ok bilen paralel 1,0.5 tonna simli ýüp elektrik beýikligi we uzynlygy kiçi bolmak artykmaçlygyna eýe. Onuň kemçilikleri uly ini masştab, toparlaşdyrmak, çylşyrymly önümçilik we gurnama we uly traýektoriýa öwrüm radiusy.
0.5 ton wire rope electric hoist2
2. Tambura oturdylan hereketlendiriji bilen elektrik göteriji kiçi uzynlykly we ykjam gurluşyň artykmaçlyklaryna eýedir. Esasy kemçilikler, motor sowadyş şertleriniň pesligi, toparlaryň pes bolmagy, görmäge, enjamlara we motoryň goralmagyna oňaýsyzlyklar we elektrik togy bilen üpjün edilen enjamlar.
3. Dwigateliň daşyna oturdylan hereketlendirijisi bolan elektrik göteriji gowy toparlanmagyň, umumylaşdyrmagyň ýokary derejesini, göteriş beýikligini ýönekeý üýtgetmegiň we amatly enjamlara hyzmat etmegiň artykmaçlyklaryna eýedir. Adetmezçiligi: uzynlyk şkalasy uly.
4. Simli ýüp elektrik göteriji, takmynan iki görnüşe bölünen zynjyryň uzynlygyna görä metr sanyny köpeldip ýa-da azaldyp biler, biri ýeke tizlik. Biri iki tizlikli. MD1 iki tizlikli elektrik göterijiniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, agyr jisimiň görkezilen beýiklige göteriljek bolanda, ulanmak has ygtybarly bolan agyr obýektiň göteriş tizligini peseltmek üçin düwmäni çalşyp bolar.


Iş wagty: Iýul-12-2022

Poçta wagty: 2024-04-28 17:02:08
  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň