Elektrik götermegiň gurluşy we iş prinsipi

Elektrik göteriji esasan agyr ýüpi götermek, çekmek, ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýar, köplenç simli ýüp elektrik göterijisine bölünýär,zynjyrly elektrik göteriji we partlama garşy elektrik göteriji, bu durmuşyň ähli gatlaklarynda giňden ulanylýan, köplenç ýeke şöhleli kran, köpri kran, gantry kran, asylan kran, ýeňil we kiçi göteriji enjamdyr, aşakdakylar gurluşy tanatmak we elektrik göterijiniň iş prinsipi.

1

Elektrik zynjyryny ýokarlandyrmak

Lomaý satuw 3T HHBB arzan bahaly öndürijiler we üpjün edijiler bilen elektrik zynjyry göteriji | ASAKA (asaka-lifting.com)

Rdolandyryş elektrik göterijileri mehaniki we elektrik böleklerinden, mehaniki böleklerden ybarat: reduktor, göteriji motor, pyýada motor, pyýada tigir, haryt döwüji, deprek enjamy, çeňňek enjamy, birikdirme we ş.m .; Elektrik bölegi aşakdakylary öz içine alýar: tok açary (demir guty wyklýuçateli), tok üpjünçiligi kabeli, howpsuzlyk süýşýän aragatnaşyk liniýasy, kollektor, göteriji kemer

, dolandyryş gutusy we ş.m

Elektrik götermegiň iş prinsipi gaty ýönekeý, ilki göteriji motory başlaň, agramy degişli beýiklige çykaryň we soňra agramy bellenilen ýere geçirmek üçin hereketlendirijini işe başlaň, awtoulagyň aşaky gyrasynda işlediň ýönekeý polat şöhleleri ýöremek. Pyýada ýöräniňizde, awtoulagyň iki gapdalyndaky tigirleri sürmek üçin elektrik hereketlendirijisi ulanylýar.

Elektrik göteriji zähmet netijeliligini ýokarlandyrmak we iş şertlerini gowulandyrmak üçin zerur enjamlardyr. Senagat we magdan kärhanalarynda, ammarda, gämi duralgasynda we beýleki ýerlerde ulanylýan kiçi göwrümli, ýeňil agramly, ýönekeý işlemek, ulanmak aňsat we beýleki aýratynlyklary bolan elektrik göteriji. Elektrik göterijileriň köpüsi ýerdäki düwmeleri ulanýan adamlar tarapyndan dolandyrylýar ýa-da sürüjiniň otagynda ýa-da uzakdan sim (simsiz) dolandyrylyp bilner.

2

Elektrik zynjyryny ýokarlandyrmak

Lomaý satuw 3T HHBB arzan bahaly öndürijiler we üpjün edijiler bilen elektrik zynjyry göteriji | ASAKA (asaka-lifting.com)


Iş wagty: Iýul-04-2022

Poçta wagty: 2024-04-28 17:02:10
  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň